Jolanta Márvány-Roztoczyńska

Regulamin sprzedaży

§1 PRZEPISY OGÓLNE

 1. JMR English for Professionals Jolanta Marvany-Roztoczyńska („Szkoła językowa”) z siedzibą pod adresem: Plac Wojska Polskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska, NIP: PL9372386420, świadczy usługi szkoleniowe z zakresu języka angielskiego („Usługi”) w formie stacjonarnej oraz zdalnej.
 2. Wszystkie Usługi są świadczone osobiście przez Jolantę Marvany-Roztoczyńską („Lektor”) zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Oferta Szkoły jest dostępna na stornie internetowej Szkoły pod adresem: www.jolantamarvany.com  i/lub określona w korespondencji mailowej pomiędzy Szkołą a Klientem, i/lub przedstawiona na kanałach społecznościowych Szkoły. Oferta zawiera m.in. opisy kursów, wymagania wobec uczestników oraz ceny i stanowi część niniejszego Regulaminu. Obowiązkiem Klienta, przed dokonaniem zapisu na szkolenie, jest sprawdzenie i upewnienie się, że Usługi odpowiadają jego potrzebom i umiejętnościom. Szkoła zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia osoby na Szkolenie, jeżeli nie spełnia ona warunków koniecznych do udziału w szkoleniu lub w przypadku wyczerpania miejsc.
 4. Pod pojęciem Klienta rozumie się osoby fizyczne i prawne.
 5. Klient zobowiązuje się do podania wszystkich i prawdziwych danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług i wystawienia faktury. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Szkołę oraz zgodnie z Polityką Prywatności Szkoły dostępną na stronie internetowej Szkoły pod adresem: www.jolantamarvany.com

§2 ZAPISY NA SZKOLENIA oraz PŁATNOŚCI

 1. Zapisy na szkolenia odbywają się drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@jolantamarvany.com lub poprzez wypełnienie formularza zapisu dostępnego na stronie Szkoły.
 2. Klient zostaje zapisany na wybrane szkolenie z chwilą dokonania płatności za wybraną Usługę w terminie i na warunkach określonych w komunikacji mailowej pomiędzy Szkołą a Klientem.  Niedokonanie płatności w terminie określonym przez Szkołę oznacza rezygnację Klienta z udziału w szkoleniu.
 3. Dokonanie płatności za szkolenie jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Szkoły dostępnych na stronie Szkoły.
 4. Ceny za Szkolenia są cenami brutto. Cena podana o ofercie szkolenia jest ważna w chwili składania zamówienia i obowiązuje do czasu jej zmiany przez Szkołę.
 5. Wniesiona opłata za Szkolenie nie podlega zwrotowi, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. (patrz Prawo odstąpienia od Umowy).

§3 RODZAJE SZKOLEŃ I WAŻNOŚĆ PAKIETÓW

 1. Klient może zapisać się na jedną pojedynczą lekcję, pakiet lekcji: 5, 10 lub 15 zajęć, ogólnodostępne szkolenie grupowe lub na inne Usługi, których oferta znajduje się na stronie internetowej Szkoły lub/i została określona w korespondencji mailowej.
 2. Pakiety lekcji odbywających się raz w tygodniu mają ograniczony termin ważności: pakiet 5 lekcji – ważność 6 tygodni, pakiet 10 lekcji – ważność 11 tygodni, pakiet 15 lekcji- ważność 16 tygodni, chyba że pisemnie ustalono inaczej.  W przypadku lekcji odbywających się częściej niż raz w tygodniu ważność pakietu jest określona indywidualnie.
 3. Niewykorzystanie przez Klienta lekcji w terminie ważności pakietu skutkuje utratą opłaconych lekcji, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących ODWOŁYWANIA LEKCJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 4. Do ważności pakietu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy oraz lekcji odwołanych przez Szkołę, w takich przypadkach ważność pakietu automatycznie się wydłuża.

§4 UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SZKOLEŃ ONLINE

 1. Zajęcia rozpoczynają się i kończą punktualnie zgodnie z harmonogramem kursu.
 2. Ustalony termin Szkolenia, tj. dzień tygodnia i godzina, jest zawarty w ofercie oraz/lub dodatkowo potwierdzony w komunikacji z Klientem, i jest wiążący dla obu stron: Lektora oraz Klienta.
 3. W przypadku, gdy Klient spóźnia się na lekcję, Lektor nie jest zobowiązany do przedłużenia lekcji lub jej odrobienia w innym terminie.
 4. Do pełnego uczestnictwa w lekcjach online niezbędne jest posiadanie przez Klienta, na własny koszt, stabilnego łącza internetowego oraz urządzenia podłączonego do mikrofonu i kamery internetowej. Konieczne jest posiadanie przez Klienta oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie filmów, edycję dokumentów Word oraz dostęp do plików PDF.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość techniczną lekcji online, chyba że jest to ewidentnie wina Szkoły. Szkołą nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu usług ZOOM spowodowane działaniami aktualizacyjnymi i konserwacyjnymi platformy. W przypadku przerwania lekcji z takich powodów Lektor zobowiązany jest do zrealizowania pozostałej części lekcji w innym, uzgodnionym z Klientem terminie.
 6. Klient otrzymuje zaproszenie do udziału w lekcji online i nie ma prawa udostępniać linku z zaproszeniem innym osobom.
 7. Klient otrzymuje dostęp do folderu kursu, w którym są publikowane materiały szkoleniowe oraz jest dostępny kalendarz Szkolenia. Klient nie ma prawa udostępniać linka do folderu osobom nie biorącym w szkoleniu.
 8. Lekcje online odbywają się w czasie rzeczywistym i nie są nagrywane. Klientowi nie wolno nagrywać lub utrwalać lekcji w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Szkoły.
 9. Obowiązkiem Klienta jest łatwy i szybki dostęp do otrzymanych materiałów szkoleniowych przesłanych przez Szkołę lub do zalecanych podręczników podczas całej lekcji.
 10. Aby zapewnić wysoką jakość i skuteczność wszystkich kursów, Klient bierze aktywny udział w zajęciach, stosuje się do poleceń Lektora oraz odnosi się z szacunkiem do Lektora oraz innych uczestników Szkolenia.
 11. W przypadku, gdy Szkoła nie może realizować kursów stacjonarnych z powodu okoliczności od niej niezależnych takich jak np. epidemia, kursy będą realizowane w formie lekcji online na Platformie ZOOM i Klient niniejszym wyraża na to zgodę. Niemożność zrealizowania zajęć stacjonarnych z powodu określonego w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty wniesionej za Szkolenie.

§5 ODWOŁYWANIE SZKOLEŃ

 • Odwoływanie szkoleń indywidualnych
 1. Klient może odwołać lekcję indywidualną.
 2. Lekcja indywidualna może zostać odwołana przez Klienta najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem. Lekcja indywidualna zaplanowana na poniedziałek może zostać odwołana najpóźniej w piątek do godz. 16.
 3. W przypadku odwołania lekcji później niż 24 godziny przed planowanym terminem, lub po godz. 16 w przypadku lekcji zaplanowanych na poniedziałek, lekcja liczy się jako lekcja zrealizowana.
 4. Klient może odwołać lekcję indywidualną poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail: kontakt@jolantamarvany.com
 5. Odwołana lekcja ma miejsce w kolejnym terminie wg. harmonogramu szkolenia. Odwołując lekcje klient jest zobowiązany mieć na uwadze ważność pakietów lekcji.
 6. Lektor zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji z ważnego powodu, np. choroby, w każdym czasie. W takiej sytuacji Lektor zobowiązany jest do przeprowadzenia odwołanej lekcji w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Odwoływanie ogólnodostępnych szkoleń grupowych oraz nieobecności
 1. Ogólnodostępne szkolenia grupowe nie mogą zostać odwołane przez uczestnika Szkolenia.
 2. Godzina i dzień kursu grupowego jest zaplanowana w tym samym czasie dla wszystkich uczestników i nie ma możliwości odwołania lub zmiany terminu lekcji grupowej przez Klienta.
 3. Nieobecność Klienta na lekcji grupowej nie stanowi podstawy do zwrotu wniesionej opłaty lub żądania przeprowadzenia tej lekcji ponownie w innym terminie.
 4. W przypadku szkoleń grupowych realizowanych na indywidualne zamówienie konkretnej instytucji lub w przypadku szkoleń w parach, są one odwoływane zgodnie z postanowieniami dot. odwoływania szkoleń indywidualnych.
 5. Lektor zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji z ważnego powodu, np. choroby, w każdym czasie. W takiej sytuacji Lektor zobowiązany jest do przeprowadzenia odwołanej lekcji w najbliższym możliwym terminie zgodnie z harmonogramem zajęć.

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały edukacyjne udostępnione przez Szkołę Klientowi w ramach Szkolenia przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez Klienta i tylko w celach osobistych i edukacyjnych. Klientowi nie wolno kopiować, udostępniać ani modyfikować materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Szkoły.
 2. JMR udziela Klientowi niezbywalnego, niewyłącznego, ograniczonego prawa do dostępu i korzystania z materiałów szkoleniowych wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 3. Wszystkie materiały szkoleniowe, w tym treści, teksty, obrazy, oprogramowanie, pliki audio i wideo, dokumentacja oraz strona internetowa pozostają wyłączną własnością Szkoły lub jej dostawców. Wyżej wymienione materiały są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej. Klient nie może rozpowszechniać, udzielać sublicencji, tłumaczyć lub odtwarzać w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych informacji zastrzeżonych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Szkoły.

§7 ZAWARCIE UMOWY i PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią postanowienia Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Szkołą.  
 2. Umowę uważa się za zawartą w dniu, w którym opłata wniesiona przez Klienta zostaje zaksięgowana na koncie Szkoły.
 3. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej zawarcia. Aby skorzystać z tego prawa Klient powiadamia o tym fakcie Szkołę wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: Jolanta.marvany@gmail.com
 4. W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem Szkolenia, Szkoła zwraca Klientowi, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy przez Klienta, wniesioną opłatę w pełnej wysokości.
 5. W przypadku, gdy Klient skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu kursu (i przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy), Szkoła zwraca Klientowi kwotę, którą Klient wniósł za Szkolenie proporcjonalnie pomniejszoną o kwotę pokrywającą ilość lekcji, które zostały już zrealizowane w ramach Szkolenia.
 6. Gdy wszystkie opłacone przez Klienta lekcje zostaną zrealizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Umowa ulega rozwiązaniu, chyba że strony postanowią inaczej.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu.

§8 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie wszelkie zobowiązania Szkoły, wyraźne lub dorozumiane, wynikające z ustawy, zwyczaju w tym zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub określone w inny sposób, w tym co do jakości, przydatności, wydajności Usług zostają niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 2. Szkoła nie jest odpowiedzialna za wyniki Klienta w jakimkolwiek teście lub egzaminie.  Szkoła nie może zagwarantować, że program oferowanych przez nią Szkoleń jest równoważny z tymi oferowanymi przez innych dostawców podobnych usług szkoleniowych. 
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, jeśli to niewykonanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Szkoły (np. epidemia, brak dostaw energii elektrycznej lub usług internetowych).
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Szkoły ograniczona jest do wysokości ceny szkolenia wniesionej przez Kursanta.

§9 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieważne, lub niezgodne z prawem pod jakimkolwiek względem, takie postanowienie zostanie uznane za nieobowiązujące, jednakże nie będzie to miało to wpływu na ważność, legalność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron prawa przyznanego przez niniejszy Regulamin wobec drugiej strony nie będzie uważane za zrzeczenie się takiego prawa, ani też w żaden sposób nie naruszy żadnego prawa tej strony wynikającego z niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin, jak również Umowa, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim, a strony niniejszym poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich właściwych dla siedziby Szkoły.
 4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Szkołę w każdym czasie. Szkoła ma obowiązek poinformować Klienta o dokonanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeżeli Klient poinformuje JMR, w terminie 7 dni od daty otrzymania powyższej informacji, o braku zgody na dokonane zmiany, Umowa zostanie rozwiązana, a płatności zostaną uregulowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Przewiń do góry